OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU

Na osnovu člana 21. Statuta Kulturnog centra Zrenjanina i Odluke Direktora, Kulturni centar Zrenjanina raspisuje

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU

za izdavanje u zakup poslovnog prostora korisnika Kulturnog centra Zrenjanina za doček Nove godine,putem javne licitacije,i to sledećeg:
- Kafe /na spratu/
- holovi /u prizemlju/
- studio /na spratu/
-velika sala, za garderobu / u prizemlju/ zgrade u Zrenjaninu,u ul. Narodne omladine br.1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Početna cena iznosi  200.000,00 dinara.
Javna licitacija će se održati 11.11.2011.godine u 12 časova u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina, Narodne omladine 1, Zrenjanin.

Opšte uslove Oglasa možete videti na sajtu Kulturnog centra Zrenjanina www.kczr.org

1.Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju.
2.Poslovni prostor se izdaje za doček Nove godine dana 31.12.2011. godine od 18 časova do 01.01.2012. godine do 06 časova.
3.Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica uz dokaz o uplaćenom garantnom iznosu u visini 10% od početne cene utvrđene za javnu licitaciju na blagajni Kulturnog centra Zrenjanina ili na račun br.840-317668-52.
4.Javna licitacija će se održati usmenim putem 11.11.2011.godine u 12 časova u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina, Narodne omladine 1, Zrenjanin.
5.Garantni iznosi koje su ponuđači uplatili, biće vraćeni ponuđačima koji nisu uspeli sa svojim ponudama na javnoj licitaciji, istoga dana po održanoj javnoj licitaciji.
Najpovoljnijem ponuđaču, garantni iznos će biti zadržan na ime zakupnine.
6.Nakon javne licitacije, u roku od 7 dana, biće zaključen ugovor, uz dodatnu uplatu  30% izlicitirane sume, sa najpovoljnijim ponuđačem, kojim će biti regulisana prava i obaveze zakupodavca i zakupca poslovnog prostora za doček Nove godine.

                                                                                          Kulturni centar Zrenjanina